Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas). 

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. 

VšĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA (toliau – Agentūra) siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją bei kurdama korupcijai atsparią aplinką vadovaujasi šiais pagrindiniais korupcijos prevencijos principais:

 • informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo
 • buhalterinės apskaitos tikslumo ir teisingumo
 • interesų konfliktų vengimo
 • viešųjų pirkimų skaidrumo
 • visuomenės, įstaigos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją bei apie kitus pažeidimus
 • prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi draudimo
 • kyšininkavimo draudimo.

Agentūroje negali dirbti asmenys, kurie yra laikinai nušalinti ir jiems yra skirtas diskvalifikacijos laikotarpis, taip pat kai per praėjusius šešerius (6) metus  tiesiogiai ir sąmoningai vykdė veiksmus, kurie būtų buvę antidopingo taisyklių pažeidimu, jei jam būtų buvęs taikomos Pasaulinį antidopingo kodeksą atitinkančios taisyklės.

 

 

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba ir skelbia interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos analizei atlikti Agentūroje, Agentūros direktoriaus 2023 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-28 sudaryta darbo grupė. 

Darbo grupė atliko korupcijos  rizikos analizę:

 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą įstaigoje (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus). 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimus, užtikrinsime saugų informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, konfidencialumą, draudimą jam daryti neigiamą poveikį, teisę gauti atlyginimą už vertingą informaciją, kompensaciją, nemokamą teisinę pagalbą, atleidimą nuo atsakomybės.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Agentūroje galima pateikti:

 • atsiųsti pranešimą paštu (adresu Žemaitės g. 6, 01311 Vilnius). Siunčiant pranešimą paštu po LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRAI pavadinimo turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“
 • elektroniniu paštu: pranesk@antidopingas.lt
 • tiesiogiai atvykus į Agentūrą (adresu Žemaitės g. 6, 01311 Vilnius) pateikti pranešimą raštu Agentūros kompetentingam subjektui
 • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS

https://emokymai.stt.lt/ 

 DOVANŲ POLITIKA 

Geriausia dovana – padėka žodžiu arba raštu. Nepriimame jokių dovanų, teikiamų dėl Agentūros darbuotojų atliekamų funkcijų, taip pat neteikiame tokių dovanų patys. Dovanomis laikome bet kokį materialinę vertę turintį daiktą, paslaugą ar kitą naudą (nuolaidas, apmokymus, maitinimą, apgyvendinimą, pramogas, šventinius vakarėlius, renginius ir pan.). Agentūros darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti tokią dovaną ar kvietimą, turi atsisakyti tai padaryti ir pasiūlyti atsidėkoti paprasta padėka. Pati geriausia dovana mums – Jūsų įvertinimas, todėl pakaks padėkoti žodžiu arba parašyti atsiliepimą raštu. 

Išimtį taikome tik dovanoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai). Šias dovanas priimame ir teikiame patys. Visas dovanas Agentūros darbuotojai turi perduoti Agentūrai.

 Viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROJE gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

 

PAREIGYBĖS Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ

Pareigybių, tikrinamųjų Viešoje įstaigoje LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRPOJE pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas patvirtintas Agentūros direktoriaus 2023 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-20

Tikrinami pretendentai eiti šias pareigas:

 1. Patarėjas;
 2. Teisininkas;
 3. Finansinkas;
 4. Vadybininkas.

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Agentūroje viešuosius ir privačiuosius interesus deklaruoja darbuotojai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, privačius interesus deklaruoja:

 • Agentūros (kaip perkančiosios organizacijos) vadovas
 • Agentūros pirkimų komisijų nariai
 • Agentūros vadovo paskirtas asmuo, kuris atlieka supaprastintus pirkimus.

Agentūros darbuotojų deklaracijas galima rasti čia: https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska 

Agentūros darbuotojai, siekiant išvengti interesų konfliktų dėl jų veiklos kitose nacionalinėse ar tarptautinėse sporto organizacijose, siekiant saugiai bei efektyviai atlikti Agentūrai pavestus įsipareigojimus, deklaruoja ir viešuosius bei privačius interesus Agentūros direktoriui.


Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

 

Darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją 

Kornelija Tiesnesytė

Patarėja

Tel. +370  613 418 49

El. paštas: info@antidopingas.lt