Manipuliavimas sporte ir manipuliavimas sporto varžybomis – grėsmė šiandieniniam sportui. Didėjanti sporto komercializacija turi įtakos legalių ir nelegalių lažybų pasiūlai, susijusiai su sporto renginiais, sporto varžybų įvykiais ir (ar) jų rezultatais, o dažnu atveju sporto organizacijų ir sportininkų finansinis neužtikrintumas –pagrindinės priežastys, lemiančios manipuliacijų sporto varžybomis paplitimą pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą. Pavyzdžiui, pasaulinės futbolo federacijos (FIFA) duomenimis, iš anksto sutartų lošimų industrijos mastai per metus siekia apie 90 mlrd. JAV dolerių, Azijos rinkos šešėlinės ekonomikos dėl manipuliacijos sporte metinė apyvarta yra apie 104 milijardai JAV dolerių, o tai yra kelis kartus daugiau negu „Amazon“, „Coca Cola“ ir „Mc.Donalds“ metinės apyvartos kartu sudėjus.
Manipuliavimas sporto varžybomis pasižymi latentiškumu, dažnai sporto organizacijos bei susiję asmenys nėra suinteresuoti viešinti manipuliavimo sporto varžybomis faktų, nes tai gali pakenkti įvaizdžiui, sumenkinti jų reputaciją ir dėl to gali būti negaunama parama iš rėmėjų, savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų.

Kas koordinuoja kovos su manipuliavimu sporto varžybomis veiksmus Lietuvoje?

2014 m. rugsėjo 18 d. Lietuva pasirašė Europos Tarybos Konvenciją dėl manipuliacijų sporto varžybomis. Konvencija dėl manipuliacijų sporto varžybomis prie jos prisijungusioms valstybėms numato pareigą įsteigti nacionalinę platformą, kuri nacionaliniu lygiu rinktų, analizuotų ir dalintųsi su pažeidimais susijusia informacija, koordinuotų kovos su manipuliacijomis sporto varžybomis veiksmus, bendradarbiautų su analogiškomis nacionalinėmis platformomis kitose valstybėse. 2022 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1789 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-606 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos antidopingo agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos antidopingo agentūrai pavesta vykdyti kovos su manipuliavimo sporto varžybomis koordinatoriaus Lietuvoje funkcijas. Sklandaus, operatyvaus keitimosi informacija procesą tarp institucijų Lietuvoje užtikrina dar 2015 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros, Lošimų priežiūros tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. Agentūra siekia būti ne tik jungiančia tarpinstitucinio bendradarbiavimo grandimi, tačiau pagrindinis tikslas yra padėti, patarti, koordinuoti teisėsaugos institucijų ir sporto organizacijų veiklą. Šiuo metu agentūra atlieka ir vykdo informacijos ir duomenų apie manipuliavimą sporte ir manipuliavimą sporto varžybomis Lietuvoje rinkimą, analizę ir grėsmių vertinimą. Ateityje rizikos vertinimo ir analizės išvados bus pateiktos ir čia.

Rekomanduojame sporto organizacijoms

1. Patvirtinti arba, esant poreikiui, atnaujinti etikos ir drausmės kodeksą, kuriame būtų :
numatytas draudimas manipuliuoti sporto varžybomis;
numatyta drausminė (sportinė) atsakomybė už manipualivimą sporto varžybomis;
numatytas draudimas lažinti už save ir už savo artimus asmenis (pvz.: šeimos narius ar komandos draugus);
numatytas draudimas atskleisti ir teikti bet kokią informaciją apie varžybas lažybų tikslais;
numatyta pareiga teikti informaciją ir pasiūlymus, susijusius su manipuliacijomis sporte prevencija.
2. Paskirti sąžiningo žaidimo pareigūną, atsakingą už manipuliavimo sporto varžybomis prevenciją.
3. Skatinti sportininkus ir kitus asmenis pranešti apie galimas manipuliacijas sporte. Periodiškai priminti, kur ir kaip gali būti pranešama apie tai. Esant galimybei sukurti savo sporto organizacijos informacijos teikimo ir pranešimų kanalą, jo nesant, naudoti Antidopingo agentūros pasitikėjimo telefoną ir kitus pranešimo kanalus.
4. Sukurti savo veiklos modelį, kuris apimtų manipuliavimo sporte tikrinimą, reagavimą į galimus pažeidimus bei pranešimus apie juos. Taip pat galima naudotis agentūros rekomendacijomis. Tokiose taisyklėse turėtų būti aprašyta:
a) Kokiu būdu gali būti gaunama informacija apie galimus pažeidimus?
b) Kas priima sprendimą dėl informacijos tikrinimo ir tolesnių veiksmų?
c) Kaip informacija perduodama policijai ir agentūrai?
d) Kokia atsakomybė numatoma už manupiliavimą sporto varžybomis?
e) Kas yra laikoma neleistinu sportininkų ir su sportu susijusių asmenų elgesiu?

Prevenciniai patarimai sportininkams dėl manipuliavimo sporto varžybomis:

Būkite sąžiningi – nemanipuliuokite sporto varžybomis, žaiskite sąžiningai. Net jei manome, kad manipuliavimas sportu ir manipuliavimas sporto varžybomis nepadarys žalos jų nuspėjamumui ir sąžiningumui, tai gali sužlugdyti Jūsų kaip sportininko karjerą, gali būti pritaikyta drausminė ir net baudžiamoji atsakomybė. Visada sakykite „ne“ manipuliavimui sporto varžybomis. Atminkite, Jūsų elgesys yra pavyzdys kitiems sportininkams, ypač jaunimui.
Būkite protingi – žinokite sporto šakų varžybų taisykles ir nepamirškite, kokie reikalavimai bei draudimai išdėstyti Jūsų sporto veiklos sutartyse. Jūs negalite lažintis dėl iš anksto sutartų varžybų rezultatų.
Būkite atsargūs – jokiais būdais neatskleiskite konfidencialios informacijos, kuri yra Jums prieinama. Pavyzdžiui, neteikite informacijos tretiesiems asmenimis apie nepaskelbtas ar nepraneštas savo ar kitų žaidėjų traumas, pasirinktą varžybų taktiką. Tokią informaciją skelbti dažniausiai draudžia sutartys ir sporto organizacijų taisyklės bei teisės aktai. Paskelbtus tokią neviešinamą informaciją, galite sulaukti teisinių pasekmių.
Būkite atviri – jei Jums pasiūlys organizuoti ir dalyvauti manipuliuojant sporto varžybomis, teikti neviešą informaciją, jei sužinosite, kad kiti dalyvauja manipuliuojant sporto varžybomis, nedelsiant apie tai praneškite Agentūrai. Tai yra geriausias būdas apsaugoti save bei sportą nuo įvairių grėsmių ir rizikų, tarp jų ir nuo manipuliavimo sporte.

Atsakomybė už manipuliavimą sporte ir manipuliavimą sporto varžybomis

Visais atvejais už etikos ir drausmės kodekso, kurį privalo turėti visos sporto organizacijos, pažeidimą sportininkui, treneriui, teisėjui ir bet kuriam kitam su sporto organizacija susijusiam fiziniam ir / ar juridiniam asmeniui, gali būti taikoma drausminė (sporto) atsakomybė su papildomomis sankcijomis, t. y. įspėjimas, bauda, diskvalifikacija, apdovanojimų (prizų, titulų, premijų) atėmimas, draudimas dalyvauti tam tikroje arba visose su sporto organizacija susijusioje veikloje. Baudžiamoji atsakomybė yra numatyta Baudžiamojo kodekso 182-1 straipsnyje „Manipuliavimas sporto varžybomis“, kuri taikoma tik nustačius manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybose.